Fibonacci ARCS (oblouky)

2.4 Fibonacciho oblouky

Další částí úhlové analýzy jsou Fibonacciho oblouky (arcs). Tato analýza je založena na identifikaci klesajícího nebo rostoucího swingu, na který aplikujeme oblouk pro projekci budoucího cenového scénáře. Logika aplikace oblouku je ta, že použijeme tento na jeden z prvních zásadních cenových swingů začínajícího trendu a projektujeme známé Fibo úrovně do budoucnosti v obloukové míře založené na tvaru elipsa, přičemž platí pravidlo, že elipsa má o to větší základnu, čím cenově a časově vzdálenější od sebe jsou dva body, ze kterých oblouk vytváříme. Na denním grafu bude mít elipsa velmi zploštěný tvar budící dojem základní sekvence (nepoužijeme-li manuální zásah v parametrickém nastavení poměru hlavní a vedlejší osy elipsy).

V příkladech začneme hodinovým trhem GBPUSD (graf č. 25), kde vycházíme ze 4 zásadních bodů. Prvním z nich je vrchol v bodě 1 (22.3.11 11:00), ze kterého padá swing do bodu 2 (23.3.11 14:00). Tímto swingem jsme projektovali klesající trend, který v obloukové míře (žlutá) dosáhl téměř 261,8% swingu mezi body 1 a 2. Avšak role žlutých oblouků tímto nekončí. Z obrázku je zřetelně vidět, jak tyto míry mají vliv i na budoucí kurzy, které se vytváří jako korekce rostoucího trendu od konce března 2011. Při detailním pohledu na graf vidíme, jak cena má tendenci při těchto korekcích chovat se jako voda napouštějící se do nádoby, přes jejíž hrdlo po čase přeteče a padá k další hranici.

V souvislosti s tímto přirovnáním je důležité zmínit, že pro lepší orientaci v trhu je dobré hledat podobná přirovnání, protože cena se skutečně má tendenci chovat „přirozeným“ způsobem.

Druhé oblouky kreslíme z vrcholu v bodě 4 (31.3.11 9:00) do dna v bodě 3 (29.3.11 14:00) a mají bílou barvu. Tyto bílé oblouky kreslíme z prvního zásadního swingu v rostoucím směru. Cena v budoucnu používá tyto úrovně jako určité milníky – v tomto případě zejména úrovně 161,8%, 200%, 238,2% a 250% původního swingu z bodu 4 – 3. Na grafu dobře vidíme, jak cena ve svém korektivním chování padala v určitých pásmech definovaných bílými oblouky a zároveň jako spouštěče pro další pád používala žluté oblouky.

Ve velmi obecné rovině se můžeme opřít o ideu, že oblouky zakreslené ve směru dolů budou jako cenové milníky působit ve svém původním klesajícím trendu a při otočení trendu budou tyto samé úrovně působit ve smyslu cenových spouštěčů (triggerů). Určitým grafickým postřehem a identifikátorem omezenosti rostoucího trendu z konce března 2011 je fakt, že cena nebyla schopna překonat hranici 250% použitého rostoucího swingu, kdežto v klesajícím směru žluté oblouky atakovaly až 261,8%(!). Všechny tyto zdánlivé maličkosti musíme mít na paměti a zabudovat je do svých očekávání. Jsou to proměnné celkového modelu, které mají svou relevanci a musíme si jich všímat, protože dohromady tvoří určitou mozaiku cenových indicií. Bílé rámečky na grafu zobrazují některá důležitá místa, počet střetů ceny s oblouky je samozřejmě vyšší. Zde bych rád podotkl, že pro každý nástroj, který v analýze využívám, je vhodné aplikovat jeho kombinace. Dosah účinku kupříkladu oblouků může být v horizontu až dvacetinásobku původního swingu z časového hlediska, je proto špatná úvaha domnívat se, že pouze swingy aktuálního trendu ovlivňují cenu, vždy analyzujeme i předcházející trend nehledě na to, jedná-li se o pěti minutovou nebo denní mřížku. Uvádím-li analytické nástroje jednotlivě, je to pouze pro ilustraci a větší přehlednost.

Graf č. 25: GBPUSD, H1, oblouky

gbpusd fibo arcs chart 1

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

 

Druhý příklad rovněž vychází z hodinové mřížky (graf č. 26), jedná se o trh ropy z léta 2010. Oblouková analýza je zde zobrazena opět v kombinaci dvou formací, přičemž začínáme lokálním minimu v bodě 1 (28.7.10 16:00), odkud přes vrchol v bodě 2 (29.7.10 16:00) tvoříme červené oblouky. Na těchto logicky sledujeme násobky originálního swingu ve směru nahoru. Z cenového vývoje vidíme, jak cena zpomalila pod úrovní 138,2% a výše využila rozmezí 200 – 238,2% jako krátkodobý vrcholový oscilační kanál. Červená hranice 200% je celkově v tomto případě velmi důležitá, protože ji později trh využil jako resistenční i podpůrnou úroveň. V následujícím vývoji vidíme, jak cena při sestupu seskočila na červenou 150%, po korekci níže na 100% a ve finále téměř k nule. Od vrcholu v bodě 3 z 17.4.10 17:00 do dna následujícího swingu v bodě 4 (6.8.10 19:00) tvoříme bílé oblouky. Jakmile se cena po dramatickém zpětném rázu do bodu A v křížení 50% bílých a 200% červených oblouků vrátí zpět do klesajícího tempa, soustředíme se na budoucí vývoj ze tří perspektiv. První z nich jsou úrovně červených oblouků, na které se cena bude pravděpodobně vracet. Druhá analytika plyne z nových bílých oblouků a jejich úrovňové hranice a třetí, velmi důležitá vlastnost oblouků, je jejich křížení. Třetí efekt vidíme zejména v bodě A, B a C (body jsou zvýrazněny bílými obdélníky). Další důležité body střetu ceny s oblouky jsou vyznačeny bílou elipsou.

Graf č. 26: OIL, H1, oblouky

oil h1 fibo arcs chart 2

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

   Obecně platí fakt, že bychom měli klást zvýšenou pozornost na křížení jednotlivých Fibo úrovní. Tyto „kříže“ můžeme rozdělit relevancí do čtyř skupin podle důležitosti:

  1. Křížení úrovní stejného nástroje na číselně nesouvisejících úrovních (např. 138,2% základní sekvence X 200% jiné základní sekvence)
  2. Křížení úrovní stejného nástroje na úrovních nesoucích násobky čísla (např. 161,8% oblouků X 61,8% jiných oblouků)
  3. Křížení úrovní dvou a více nástrojů Fibonacciho analýzy na číselně nesouvisejících úrovních (např. 150% kanálu X 138,2% základní sekvence)
  4. Křížení úrovní dvou a více nástrojů Fibonacciho analýzy na úrovních, jež jsou násobky čísla (např. 61,8% FAN X 261,8% oblouků)

 

Třetí příklad jsem vybral z EURUSD trhu (graf č. 27). Specifikum této ilustrace dosahu Fibo oblouků spočívá v tom, že základní obloukové sekvence jsme instalovali na denní mřížce, která je zobrazena velmi agregovanou formou, aby čtenář mohl vidět všechny důležité body, které byly využity pro analýzu, ale výsledný efekt si zobrazíme na 4H grafu (graf č. 28), na kterém uvidíme lépe efekt této multi obloukové sekvence. Rovněž zde demonstrujeme další druh shlukových zón a poukazujeme na fakt, že i úhlová analýza nabízí tento typ opěrných cenových teritorií (byť s pohyblivou cenou jakožto funkcí času).

Na prvním obrázku vidíme na první pohled spíše chaotický obloukový scénář. Tento obrázek byl použit pouze z toho důvodu, aby čtenáři ukázal vysoký stupeň relevance časově zaostalých dat (zde z poloviny roku 2010).

Řekněme, že identifikujeme rostoucí trend od bodu 1 (7.6.10). Trend vytváří v čase různě cenově vysoké swingy. Pro obloukovou analýzu typicky využíváme prvotní vlny, které vyvolaly v trhu určitou pauzu v trendu. Nemůžeme „vyobloukovat“ každý swing jenom proto, že cena po dvě až tři následující svíčky korigovala. Taková analýza by nás dovedla k vysokému množství zavádějících a matoucích údajů. Stejně tak nemůžeme analyzovat odděleně zásadní vlnu mezi A a B, protože oblouk vytvořený na tak vysokém cenovém rozpětí by poskytl pouze velmi obecné informace o ceně, která se vyvíjí od bodu 7.

Graf č. 27: EURUSD, Daily, oblouky

eurusd daily fibo arcs chart 3

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

   První dva důležité vrcholy pro naši analýzu jsou body 2 (21.6.10) a 3 (6.8.10). První – červené – oblouky táhneme z bodu 1 do bodu 2 a druhé – bílé – tvoříme z bodu 1 do bodu 3. Důvodem výběru právě těchto vrcholů je tendence ceny korigovat a zvolňovat na síle po určitou dobu po jejich dosažení. Následující – žluté – oblouky tvoříme z bodu 4 (30.11.10) do bodu 5 (14.12.10). předposlední, šedivé přerušované oblouky, zabírají rozsah mezi body 6 (9.1.11) a 8 (14.1.11). Poslední – modré – oblouky sekvenčně rostou z bodu 6 do bodu 7 (2.2.11).

Efekt, který chci na tomto denním grafu zvýraznit, se nachází v bílém rámečku. Jedná se o silnou shlukovou zónu okolo 1.4210 – 1.4240. Jedná se o cenově zajímavé teritorium. Především zde bylo dosaženo vrcholu EURUSD v listopadu 2010, přičemž cena na této úrovni našla silnou resistenci a podporu na jaře 2011. Zajímavostí zde je shluknutí všech pěti obloukových sekvencí. Rovněž relevanci nejstarších – červených – oblouků podtrhuje fakt, že cena v dubnu 2011 korigovala na hranici 350% této sekvence (v bílé elipse nad rámečkem).

Nyní se s grafem desagregujeme na 4 hodinovou mřížku, abychom viděli detail výsledku zakreslení všech oblouků. Na první pohled vidíme důležitost shluku červené a bílé barvy v oblasti vrcholu v bodě A okolo 13.4.11. Dále pak zmíněný shluk v zóně okolo 1.4220 (bod B). Musíme si však uvědomit, že s každou grafickou desagregací se budou výsledné obloukové hranice rozcházet, shluková teritoria se budou rozšiřovat, protože se díváme na původní data ve vyšším detailu. Při pohledu na tento graf si především uvědomíme vyšší či nižší důležitost jednotlivých barev. Zde kupříkladu vidíme, že cena nejvíce následovala žlutou, bílou a červenou barvu, což jsou fakta důležitá pro budoucí vývoj ceny a případné shluky na vyšších cenových úrovních. Bílé elipsy opět zdůrazňují akcentované barevné hranice.

Graf č. 28: EURUSD, H4, shluky detail

eurusd h4 fibo arcs confluence zones chart 4

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.