Fibonacci channel (kanály)

2.2 Fibonacciho cenové kanály

V následující sub kapitole se budeme zabývat Fibonacciho cenovými kanály. Jedná se v podstatě o základní Fibo sekvenci s násobky 0%, 61,8%, 100%, 161,8% a 261,8% v základním nastavení. Fibo kanál je velmi podobný grafický nástroj jako FAN, rozdíl je v tom, že kanál nabízí pohled na trend ve stejném úhlu, v jakém jsou oba jeho základní opěrné body. Můžeme si tento nástroj představit jako pomyslnou dálnici, po které cena míří vpřed a kličkuje mezi jednotlivými jízdními pruhy, zpomaluje a zrychluje. Naším úkolem je pak najít vyhovující hlavní poměrové zóny 0%, 61,8%, 100%, 161,8% a 261,8%, kterými hlavní trend prochází. Celou situaci popisuje obrázek č. 17, na kterém jsme identifikovali rostoucí trend GBPUSD na hodinové mřížce.

Graf č. 17: GBPUSD, H1, Fibonacci kanál v rostoucím trendu

gbp channel, gbp, h1

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

Trend se již nějakou dobu vytvářel, jak je zřejmé z grafu, nicméně 1.4.11 a 5.4.11 vytvořil trh zásadní cenové korekce, které v budoucnu udávaly úhlový směr rostoucího trendu. Z bodu 1 (1.4.11) do bodu 2 (5.4.11) budeme aplikovat Fibo kanál. Obchodovací platformy nás často budou navádět k tomu, abychom kanálovou hranici 161,8%  opřeli o úhlový vrchol vlny, přes kterou Fibo kanál tvoříme. Tento bod je zvýrazněn dvěma bílými elipsami mezi body 1 a 2. Nicméně toto pravidlo není zákonem, musíme proto při každé aplikaci Fibo kanálů důkladně vyzkoušet všechny možnosti a najít kombinaci, která co možná nejvíce vyhovuje všem kanálovým průřezům trendu. Budeme-li postupovat s aplikací Fibo kanálů tak jako v prvním příkladu, neměla by být proražena hranice 261,8%, ale pochopitelně záleží na síle celého trendu a také na tom, jak podrobný Fibo kanál zakreslíme. Chceme-li postihnout pouze základní trendové hranice, pravděpodobně se zastavíme u čísla 261,8%, to se ovšem nedá říct o multi úrovňovém kanálu, který „jednoduše“ dosáhne hodnoty 461,8%. Díky této grafické ilustraci trendu mimo jiné dostaneme náhled na průbojnost trendu. Podle intenzity výchylek ceny z mediánového / středového kanálu lze usuzovat na ne/rozhodnost trhu tvořit trend. Vytvoříme-li kupříkladu Fibo kanál sekvenci, která dosahuje vysokých hodnot až 661,8%, je evidentní, že jsme byli nuceni postihnout mnoho zásadních fluktuačních cenových vln a tento fakt poukazuje na značný rizikový sentiment trhu, nejistotu trendu a vysoký stupeň reaktivity ceny na fundamentální makro data nebo politické projevy. Platí zde ovšem klasická zásada agregace analyzovaných časových úseků. Pěti minutový graf může snadno podlehnout vysoké fluktuaci, když stejný trh z hodinového měřítka bude „relativně“ klidný. Příliš časově desagregované grafy mají tendenci přestřelovat cenou do extrémních hodnot.

Pro ilustraci jiného pojetí stejného rostoucího trendu přikládám další obrázek (graf č. 18), na kterém jsme jednoduše naředili jednotlivé Fibo kanálové zóny a jednoduše desagregovali graf na detailnější kanálové rozpětí. Postup byl takový, že jsme přidali úrovně 361,8%, 461,8%, 561,8% a 661,8% – podotýkám, že se jedná o extrémní případ. Sice jsme Fibo kanály postihli opravdu každou cenovou korekci na grafu, ale otázkou je, zda-li tímto celý koncept neztratí na přehlednosti, jakmile aplikujeme takto rozsáhlou sekvenci do dalších Fibo nástrojů.

Graf č. 18: GBPUSD, H1, Fibonacci kanál v rostoucím trendu 2

gbp channel, gbp, h1.gif multichannel

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

Problém totiž může nastat v momentě, kdy všemi dostupnými Fibo nástroji dokonale rozebereme celý graf do nejmenšího detailu, ale posléze zjistíme, že tento krok byl ve finále kontra produktivní, protože takto desagregovaný graf nabízí až příliš mnoho obchodních signálů a kompletně ztrácí na přehlednosti (kupříkladu na pěti minutovém grafu). Je proto dobré orientovat se na nejdůležitější body a cenové vlny, které v budoucnu určují směr trendu.

Na dalším obrázku (graf č. 19) vidíme příklad Fibo kanálu v klesajícím trendu. Tentokrát jsem se zaměřil na cenový vývoj USDCHF, tedy americký dolar versus švýcarský frank a to na třiceti minutové časové mřížce. Klesající trend jsme Fibo kanálem postihli od 1.4.11 (bod 1) do 6.4.11 (bod 2). Hledáme důležité body v klesajícím trendu, musíme tedy kanály tvořit z lokálních cenových vrcholů. Z grafu je vidět, jak cena jako určité vodítko využívala zejména úrovně 161,8%, 261,8%, 361,8% a 461,8%. Podle tohoto Fibo kanálu také rovněž umíme identifikovat hlavní trendovou zónu, která v tomto případě byla v teritoriu 161,8%261,8%.

Graf č. 19: USDCHF, M30, Fibonacci kanál v klesajícím trendu

usdchf fibo channel downtrend

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

Jako poslední příklad samostatného Fibo kanálu (graf č. 20) poukazuji na to, že tato cenová technika funguje i na krátké časové mřížce a cenové kanály se mohou i křížit. Díváme se opět na graf USDCHF, v pěti minutovém horizontu. V tabulce končí klesající a začíná rostoucí trend, právě v tomto místě se oba Fibo kanály kříží. Klesající trend přetrvával 7.4.11, následující den došlo k převratu. První Fibo kanál vede od bodu 1 do 2, druhý kanál v obráceném trendu pak mezi body 3 a 4. Elipsami poukazuji na některé důležité body na grafu. Zde se však setkáváme s problémem, který byl diskutován v minulosti a to sice příliš vysoká koncentrace Fibo úrovní na jednom grafu, kdy téměř každá z nich protíná cenu tak, že budí klamavý dojem k nákupu/prodeji.

Graf č. 20: USDCHF, M5, Fibonacci kanál křížení

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.