Fibonacci retracement, obecná pravidla fibo sekvencí

1.3 Obecná pravidla Fibonacciho sekvencí

Ve světě Fibo sekvencí aplikovaných do cenového vývoje komodit nebo měnových párů se orientujeme především na základě vytváření menších a větších trendů podle toho, na jakou cenovou vzdálenost se prediktivně soustředíme. Jedná se v tomto případě o velmi jednoduchou matematiku, kde hlavní roli hraje vymezení trendu od 0% – 100%, který posléze rozdělíme na pět základních částí a celkově měříme (graf č. 1):

-          0% (dno nebo vrchol měřeného trendu)

-          38,2% = 1-0,618 nebo také 0,6182

-          50%

-          61,8% (malé fí)

-         100% (vrchol respektive dno trendu)

 graf č. 1: Základní Fibo sekvence

ukazka fibo sekvence

Takto základně vymezenou číselnou sekvenci prokládáme do cenového vývoje měřeného aktiva a zkoumáme, jakou tendenci má cena následovat výše uvedené hodnoty. Měříme-li makro trend vytvořený na týdenní časové mřížce a zakreslíme-li Fibo formaci správně, dostaneme velmi obecné hodnoty, okolo kterých aktivum osciluje a to z důvodu vysoké agregace dat. Vhodný nástroj pro přesnější určení predikovaných cen je tedy přechod na kratší časové frekvence. Tímto způsobem lze doslova rozebrat všechny grafy do jemných detailů, nicméně je otázkou již ostré spekulace, do jaké míry bude trh respektovat ceny 15 minutového grafu, které budou pocházet z původního trendu na týdenní mřížce, který byl tvořen z dat starých i několik let. Vycházíme-li z desagregovaného horizontu, opíráme se o novější data, která vykreslují aktuální náladu na trhu.

Výše uvedené úrovně se dají více rozložit, setkáme se s:

-          78,6% = √0,618

-          23,6% = 0,618 – 0,382

Poslední dvě hodnoty jsou fungující hodnoty opírající se o reálné výsledky ve vývoji cen, avšak v této práci se jimi téměř nezabývám a to z toho důvodu, že nalézám nejpraktičtější využití prvních pěti zmíněných v rámci trendu. Aplikace dalších dvou hodnot do trendu dělá tento model nepřehledným a zbytečně složitým. Praktický výpočet budoucích cen pomocí Fibo sekvencí sestává až z 6 – 8 různých trendů komplementárně se doplňujících, není proto nutné vždy využívat další doplňující úrovně cen, které jsou mocninami a odmocninami základních pilířů postavených na čísle Fí. Avšak musíme zmínit jeden nediskutabilní fakt, tím je zakončovací úroveň celé Fibo sekvence. Tato úroveň sahá do výše 423,6% původního trendu, (kde 4,236 = 1,618*2,618) a obecně platí, že za tuto hranici nepredikujeme (bude vysvětleno dále). Důležité je soustředit se na číslo fí a jeho derivativní či multiplikované hodnoty. V návaznosti na poslední zmíněný pojem – tedy multiplikaci – je nutno rozšířit sekvenční aparát o důležité úrovně, a to sice:

-          138,2%

-          150%

-          161,8%

-          200% atd. až do 400%, respektive 423,6%.

Trend jako takový můžeme měřit v jeho rámci, tedy ve vnitřních hodnotách nepřesahujících 100%, pokud teoreticky cena z těchto hranic nevystoupí, ale v praxi je tomu opačně a proto pracujeme na stejné úrovni i s násobky původního trendu. Jak je uvedeno výše, jedná se o číselně stejné násobky původního rozpětí, přičemž v obecné rovině nejvíce akcentovanými úrovněmi jsou hodnoty 161,8% (velké Fí), 261,8% a 423,6% násobky základního trendu ať už ve směru long či short.

Pro přehlednost se pohybujeme v číslech stejnosměrně od 0 – 100%, nicméně z grafického hlediska a praktické analýzy je výsledek stejný, počítáme-li od 100 – 0% a násobky trendu jdou do záporných čísel (názorný příklad bude uveden).

Samostatným tématem k diskusi by byla problematika Elliotových vln (vyvinutých R.N.Elliotem v letech 1927 – 1955)[1]. Tyto specifické vlny ve své podstatě definují trend v obou směrech a to sice v režimu tří nebo pěti základních vln ve směru trendu a jedné až třech vln korektivních. Uvádím zde tento koncept pro doplnění z toho důvodu, že všechny tyto Elliotovy vlny podléhají ve svém cenovém rozsahu Fibonacciho FÍ analýzy – jednotlivé vlny jsou derivativní FÍ-násobky předchozích vln.

 

1.4 Fibonacciho sekvence a jejich aplikace

Základním stavebním prvkem Fibonacciho (Fibo) číselných sekvencí na cenové ose (y) je identifikace hlavního a dílčích trendů. Vyloučíme-li extrémní případ minutové časové mřížky, která je příliš desagregovaná a volatilní na to, abychom v ní mohli vytvářet smysluplné Fibo formace, na jakékoliv časově vyšší úrovni grafu jsme schopni identifikovat tyto hlavní a dílčí trendy. Na grafu č. 2 vidíme názorný příklad tzv. kompletní Fibo formace, která sestává ze základní sestavy 0.0% – 100%, která je vždy rozdělena na tři základní dílčí úrovně: 61,8% (malé fí), 50% (polovina trendu) a 38,2% (0,382 = 1 – 0,618). Zde v tomto případě jsem účelově multiplikoval jeden zpětný ráz (korekci býčího trendu) ropy na čtyřhodinovém grafu, pro zobrazení kompletní formace se zakončením. Jedná se o sekvenci v režimu retracement (obrat zpět), budoucí cenu projektujeme v opačném směru Fibo trendu. Jako vrchol jsem označil lokální maximum z 21.2.11 a minimum vytvořené následující den. Vezmeme-li za základní dílčí trend tuto cenovou korekci v rostoucím trendu, budeme se soustředit
v budoucnu na vyšší cenové úrovně. Pro základní projekci trendu slouží násobky jednotlivých Fibo úrovní ze základní formace.

oil h4 complete fibo formation

Obecný úzus říká, že bychom se neměli dívat na budoucí úrovně ceny vzdálenější, než 423,6% ode dna projektované formace, protože každá vzdálenější cenová úroveň je až příliš daleko od původní projekce a může být vyprojektována přesněji z aktuálních dat. Na obrázku vidíme, jak cena má tendenci „lepit“ se na jednotlivé násobky cenových úrovní ze základní formace. Klasický scénář rychlosti dosahování jednotlivých Fibo projekcí není, protože záleží na mnoha okolnostech, kupříkladu síla a rychlost trendu. Obecně lze říci, že cena dosahuje nejprve čísla velké Fí 161,8% a poté 200%. Zde v našem případě cena ropy přestřelila až nad zakončovací Fibo 423,6% z důvodu politických nepokojů v Libyi v zimě 2011.

Nutno v této souvislosti dodat hned na začátek, že v případě statisticky abnormálně vychýleného množství likvidity na trhu cena trpí častými přestřelky i v případě, že máme zakreslenu správnou Fibo formaci. Rovněž faktem je, že i samotná tendence ceny dosahovat projektovaných hodnot nemusí být úplně přesná. Graf č. 2 ukazuje pouze jednu časovou mřížku, ale celková cenová harmonie je výsledkem analýzy z několika časových perspektiv (a kombinace více Fibo formací), je proto logické, že jedna dosažená Fibo cena bude plně korespondovat s 15 minutovým grafem, ale rozcházet se s H1 nebo H4. Jak je vidět z obrázku, v našem případě ropa značně přestřelila, ale vzápětí se dostala pod kontrolu jednotlivých Fibo projekcí. Důležitými cenovými úrovněmi bylo rozmezí 238,2% – 261,8% a 338,2%, ve kterém ropa delší dobu oscilovala, pomyslná pivotální cena byla na 300% původního trendu, to značí jeho sílu.

 

1.5 Multi sekvenční formace

oil m15 multiple fibo
Na grafu č. 3 vidíme stejný graf ropy, desagregovaný na 15 minutovou mřížku a zmenšený tak, aby na něm bylo možno zobrazit více dat. Zaměřili jsme se nyní na minimum a maximum vytvořené od rána do odpoledne 18.3.11. V rámci tohoto velkého cenového rozpětí dostáváme široké oscilační pásmo (bílé barvy), které ropa evidentně následovala a to spíše v horním pásmu, tedy nad hranicí 50% původního trendu. Samotná původní projekce je v tomto případě nedostačující, jak je z obrázku vidět. Cena často vychylovala ze základních trendových pásem. V takovém případě je vhodné rozdělit prostor 0% – 50% a 50% – 100% do dalších dílčích sub sekvencí (červené barvy). Protnutí bílých čar cenou jsou zvýrazněny situace, kdy cena skutečně tyto nově vytvořené úrovně následovala. Původní trend můžeme rovněž rozdělit v pásmech 0% – 38,2% a 61,8% – 100%, výsledek bude jiný, ale opět nabídne zajímavé hodnoty. Takto vyprojektovaná oscilační pásma zabudovaná do vyššího trendového celku na krátké časové ose slouží především intraday obchodníkům, kteří provádí své obchody v horizontu minut, maximálně několika hodin a obchodují typické intradenní oscilace. Pro zajímavost jsme rozdělili i spodní pásmo mezi 0% – 38,2% sub trendu na ještě další úroveň (modrou barvou) a zde vidíme, jak cena dosáhla přesně 38,2% tohoto mini Fibo rozpětí a poté se vrátila do původní trajektorie více agregovaných sekvencí. Byl to znak toho, že další pokles ceny je aktuálně nepřípustný a vzhledem k rychlému zpětnému rázu byla tato cena pro obchodníky příliš nízká na to, aby pravdivě reflektovala situaci v Severní Africe.

Jako poznámku bych zde uvedl, že samotné projektování budoucích cen na jakémkoliv trhu můžeme vytvářet postupnou desagregací od měsíčního nebo týdenního grafu až po hodinový horizont, obecně dostaneme hodnoty jako v grafu č. 2, které svým původem vychází z časově zpětně vzdálenějšího bodu. Druhá varianta spočívá v práci s aktuálními daty, na pěti minutovém grafu se může kupříkladu jednat o pouhou jednu cenovou vlnu vytvořenou po otevření trhu v neděli 23:00 hod (měnové trhy) či od 4:00 v pondělí v případě trhu s ropou. Obecně záleží na tom, projektujeme-li možné cenové scénáře na kratší či delší období. Obchodník uzavírající své pozice do konce obchodního dne nalezne nejcennější informace v aktuálních vlnách na 5 a 15 minutovém grafu, poziční obchodník s dlouhodobějším horizontem vybírání zisků predikuje cenu již od měsíční časové mřížky.

 

 

1.6 Fibo sekvence vytvořená z krátké aktuální cenové vlny

gbpusd 4.2.11 fibo on 5m new
   Graf č. 4 nabízí pohled na velmi krátkodobou projekci v horizontu hodin, respektive obvykle se na pětiminutovém grafu hledají „cenové magnety“ na jeden obchodní den (ale není výjimkou respektování těchto zón i během několika dnů v případě malé netrendující oscilace během týdne). Na obrázku je Fibo formace zakreslena na vlně, která se typicky vytváří v ranních hodinách mezi 8:00 a 9:30. Z grafu je patrné, jak cena po celý obchodní den respektovala Fibo formaci vycházející z první ranní vlny. Tento příklad je de facto modelový, protože GBPUSD se lepil na dílčí magnety s precizní přesností. Důležitými milníky v tomto případě byly úrovně 161,8% a 261,8%. Na obou těchto cenách se libra s dolarem přely o úrovně podpory a resistence. Výchylka uprostřed grafu vznikla v 14:30 hod z důvodu zveřejnění důležitých makro dat v USA. Kurz v takových případech zareaguje razantně oběma směry. Zde podtrhuje reakce obchodníků důležitost čísla Fí, kde cena během dvou minut odrazila 61,8% až 261,8% (261,8% = 1 + Fí)

 

1.7 Analýza trendu, hledání tzv. confluence zones

Budeme-li do cenového grafu kreslit jednotlivé Fibo sekvence a sledovat, jak cena více či méně respektuje tyto zóny, dostaneme určitý rámec toho, kam by se cena měla v budoucnu ubírat. Mnohem užitečnější je však trend vykreslovat a analyzovat více dílčími trendy a hledat tzv. confluence zones/ clusters. Rovnou uvádím anglické pojmy, protože v českém jazyce podobný pojmový aparát nezastává příliš zaběhlé výrazivo. Pravděpodobně nejpřesnějším překladem confluence/cluster je „shluk“. Tento pojem rovněž vystihuje grafickou podstatu jeho významu v prostředí Fibo sekvencí. Základní myšlenkou je hledání úrovní podpory a resistence pomocí shluku více na sobě nezávislých Fibo celků. Analyzujeme-li rostoucí trend, soustředíme se na hledání úrovní podpory, v případě klesajícího trendu opačně na úrovně resistence. Základní premisou je zde souznění s trhem v tom smyslu, že je-li trend nahoru, soustředíme se na místa pro nové long pozice, v opačném případě short (ovšem, lze obchodovat i proti směru základního trendu, tato technika je však velmi náročná na zkušenosti obchodníka a obecně nabízí nižší zisky s markantně vyšší úrovní rizika).

Jak již bylo řečeno, jedna cenová Fibo soustava nabídne pouze omezené množství dat právě kvůli tomu, že není doplněna další, nezávislou. V následujících příkladech bude tento koncept vysvětlen v obou cenových směrech.

 

Úrovně podpory v rostoucím trendu. Nejprve definujme rostoucí trend. Základní definice říká, že trh v čase vytváří vyšší lokální vrcholy a vyšší lokální dna (higher highs and higher lows). Nutno dodat, že téměř každá časová mřížka nabídne určitým způsobem dvojí pohled, výše vymezeným rostoucím trendem máme namysli základní vlny, které trh vytváří. Na takto definovaném trhu se primárně zaměřujeme na hledání úrovní podpory (tedy jisté projevy zpomalení či pozastavení trendu), ze kterých budeme exekuovat nákupní pozici (long). Hledání těchto cenových zón je velmi užitečný nástroj, který nabídne obchodníkovi pohled na potenciální cenové úrovně, na kterých se trh bude mít tendenci pozastavovat nebo je dokonce prorážet směrem dolů (!), je proto důležité věnovat těmto velkou pozornost. Jak již bylo řečeno, tato dílčí analýza je založena na hledání tzv. cenových shluků jednotlivých nezávislých Fibo sekvencí.

Graf č. 5: GBPUSD, Daily, úrovně podpory

gbpusd daily support cluster

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

   Na grafu č. 5 vidíme příklad denního grafu měnového páru GBPUSD s identifikovaným rostoucím trendem od 28.12.10 do 22.3.11. Na tomto trendujícím trhu hledáme potenciální úrovně podpory. Na začátku se nacházíme na vrcholu trendu dne 22.3.11 (bod 0), očekáváme jistou korekci rostoucího trendu (která byla v tomto případě 460 bodů) a jeho zpětný obrat vzhůru v rostoucím trendovém kanálu. Postupujeme vždy tak, že vytváříme Fibo sekvence z vrcholu do nižších cenových zón (tedy vždy z bodu 0 na grafu). První sekvence prokládá celý aktuální trend, jedná se o cenový rozsah mezi body 1 (28.12.10) a 0 (22.3.11), jehož úrovně jsou zvýrazněny červenou barvou. Vždy je důležité nejdříve identifikovat absolutní dno hlavního trendu, abychom viděli základní opěrné body celé tabulky. Další projekce je z bodu 2 (12.1.11) do bodu 0. Tato modrá Fibo sekvence je důležitá z toho důvodu, že začíná v bodě, kdy trh začal velmi silně trendovat nahoru. Takový moment se vyznačuje velmi dlouhou „uptrendovou“ svíčkou, která velmi často nemá žádný stín a nebo tento je minimální (stín svíčky je vyznačen malým zeleným výběžkem směrem dolů z těla svíčky, horní výběžek se je knot). Třetí sekvence začíná 25.1.11 lokálním minimu v bodě 3 a končí opět v 0 a má žlutou barvu. Logickým argumentem v tomto případě je otázka, proč další sub sekvence nezačíná o pět dní později, kdy trh začal opět výrazně trendovat vzhůru. Tento bod je jednoduše příliš blízko bodu 3 a proto by informace z něj mohly být zavádějící. Poslední sekvence, stoupající od čísla 4 (16.2.11) začíná v tomto bodě, protože trh opět silně roste. Bod 4 by mohl začínat i na svíčce o tři dny zpět, efekt by byl stejný, jednalo by se o velmi podobnou cenu, ke které se trh lepil po 4 dny. Po zavedení výše popsaných čtyř Fibo sekvencí vidíme na grafu velmi intenzivní shluk barev ve dnech 27.3.11 – 1.4.11 (zvýrazněno bílou elipsou) a je rovněž zřejmé, že cenové pásmo 1.5997 – 1.5986, které barevný shluk zaujímá, bylo během celého analyzovaného trendu důležitým magnetem pro podporu i resistenci. Tento fakt nás utvrzuje v tom, že jsme správně identifikovali úrovně podpory v rostoucím trendu. Koncem března 2011 cena několik dní prudce oscilovala okolo tohoto pásma, ale z grafu je evidentní, že těla všech svíček se nacházela uvnitř pásma. Silným argumentem pro obrat zpět vzhůru byla svíčka tvořená 30.3.11, jejíž tělo začíná nad úrovní podpory. Pro doplnění upozorňuji, že barevný shluk Fibo sekvenčních úrovní sestává z různých násobků a derivátů jednotlivých mini trendů. Zde je v podstatě irelevantní vytvářet teoretické pravidlo určující tu či onu část trendu jako více důležitou. Hlavní pointa spočívá v nalezení majoritního shluku kterýchkoliv úrovní.

V dalším příkladu vidíme opět denní graf GBPUSD (graf č. 6) z přelomu roku 2003/04. Libra od srpna 2003 silně posilovala vůči dolaru a proto se začínáme od vrcholu z 18.2.04 (bod 0) zajímat o určité cenové zpomalení a nalezení úrovní, na které by mohla cena poklesnout. Využijeme základních Fibo sekvencí s tím, že jako první opět postihneme celou analyzovanou rostoucí vlnu, tedy ze dna v bodě 1 (3.9.03) do bodu 0 (18.2.04) – žluté Fibo. Dalším odrazovým můstkem (červené Fibo) bude lokální dno z bodu 2 (7.11.03) do 0, odkud cena velmi silně a kontinuálně trendovala směrem nahoru. Poslední dílčí Fibo (bílé) táhneme z posledního obchodovatelného swingu v bodě 3 (19.1.04) do bodu 0. Na výsledném obrázku vidíme silný vliv červeného Fiba, které svou 50% úrovní rovněž tvoří horní hranici shlukového pásma, které se vytvořilo v cenovém teritoriu 1.7850 – 1.7784 a je tvořeno všemi třemi Fibo sekvencemi. Důvodem silného magnetového efektu červeného Fiba je tento, že svým rozsahem zabírá poslední zásadní uptrendový pohyb. V tabulce rovněž vidíme, že červená hranice 38,2% byla odrazovým můstkem pro obrat ceny zpět vzhůru. Byla-li by proražena první podpora směrem dolů, zaměřili bychom se na další cenové zóny okolo 1.6985.

Graf č. 6: GBPUSD, Daily, úrovně podpory

gbpusd daily urovne podpory

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

 

Úrovně resistence v klesajícím trendu. Nejprve definujme klesající trend. Základní definice říká, že trh v čase vytváří nižší lokální vrcholy a nižší lokální dna (lower highs and lower lows). Na výše definovaném trhu budeme hledat úrovně resistence, od kterých se cena bude odrážet směrem dolů nebo je potenciálně prorazí ve směru nahoru. V tomto případě se soustředíme na hledání úrovní resistence v klesajícím trendu (graf č. 7).

Graf č. 7: EURUSD, H4, úrovně resistence

eurusd 4h finding resistance

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

Opět budeme na grafu vykreslovat několik dílčích Fibo sekvencí, pomocí niž se budeme soustředit na shluky jejich nezávislých úrovní. Jako první (červený) vytyčíme hlavní klesající trend od bodu 1 (4.11.10) do bodu 0 (30.11.10, tento bod bude koncový pro všechny Fibo sekvence). Druhé – šedivé – Fibo začíná v bodě 1,5 (8.11.10). Tento bod je pro přehlednost zvýrazněn bílým rámečkem. Jedná se o velmi časově blízkou hodnotu bodu 1, nicméně trh zde provedl markantní cenový pokles. Žlutá sekvence začíná v bodě 2 (9.11.10) a poslední, bílý sub trend vychází z resistenčního místa 3 (22.11.10). Po zakreslení všech čtyř cenových rozpětí vidíme výrazný resistenční shluk v oblasti 1.3354 – 1.3394 a dále okolo 1.3472. Vytyčené pásmo je v rozsahu 40 bodů a je tvořeno třemi nezávislými úrovněmi, je tedy vysoce pravděpodobné, že cena v budoucnu bude oscilovat v rámci rozpětí. Na obrázku jsou bílými elipsami zvýrazněny situace, kdy cena skutečně oscilovala v nalezeném pásmu a rovněž dosáhla vyššího cenového shluku v zóně 1.3472. Tento klesající trend byl v bodě nula u svého konce, proto se cena snažila oscilační pásmo několikrát prorazit, což se podařilo v poslední dubnové dekádě. Na grafu je rovněž vidět, jak cena i později následovala jednotlivé Fibo úrovně v rostoucím trendu.

Následující příklad ilustrujeme na GBPUSD z roku 2005 v denním měřítku (graf č. 8). Měnový pár od začátku 2005 vytvářel klesající swingy. My se časově nacházíme v době analýzy v bodě 0 (8.7.05). Jelikož hledáme úrovně resistence zpětného rázu v klesajícím trendu, budeme všechny sekvence směřovat do bodu 0. Jako první zakreslíme bílé Fibo z vrcholu Bodu 1 (15.12.04) do 0 a dále postupujeme cenově vlnu po vlně. Žluté Fibo začíná v bodě 2 (8.3.05), třetí – červené – Fibo z bodu 3 (20.4.05) a poslední (zelené) Fibo povedeme z bodu 4 (27.6.05), odkud cena zahájila „poslední tažení“ do analyzovaného dna v bodě 0. Na grafu zřetelně vidíme, jak zejména zelené Fibo se svou 50% úrovní posloužilo nejdříve jako resistence a poté v budoucnu rovněž jako podpora. My se ale primárně soustředíme na cenové shluky zakreslených sekvencí. Jako první se zobrazuje pásmo mezi červenou a žlutou 61,8% úrovní v zóně 1.8037 – 1.8082 a další pak okolo 1.8315. Tabulka mimo jiné podtrhuje důležitost bílého Fiba, které postihuje celou trendovou škálu. Bývá velmi častým jevem zpětný ráz ceny do úrovně 61,8% a 50% základního trendového kanálu, přičemž než cena dosáhne těchto hodnot, je vlnově korigována dílčími Fibo sekvencemi, které tento makro pohyb zpřesňují na podrobnějších časových mřížkách. Zakresleno v elipsách také sledujeme, jak cena, stoupajíc opět vzhůru v první polovině roku 2006, následovala námi zakreslené úrovně Fibo sekvencí, jejichž stáří bylo více než rok (!). Pochopitelně výsledná cena není funkcí pouze těchto zakreslených úrovní, nicméně vidíme, že tato triviální analýza resistenčních úrovní v klesajícím trendu může mnohdy poskytnout důležitá data pro velmi vzdálenou budoucnost (v případě pohybu budoucí ceny po dlouhé období v cenových teritoriích odpovídajících zakresleným Fibo sekvencím).

Graf č. 8: GBPUSD, Daily, resistence v klesajícím trendu

gbpusd daily resistence

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

 

[1] Investování na kapitálových trzích, Veselá Jitka, ASPI 2007, str. 423