Fibonacci Time Cycles (časové cykly)

2.5 Fibonacciho časové zóny (time zones)

V následující subkapitole opustíme cenovou osu a zaměříme se na osu časovou (x). Cenové vlny v praxi nejsou pouze funkcí objemu obchodu a úrovňových cenových shluků, po bližším pohledu na dostatečně časově agregované grafy zjistíme, že cena trenduje rovněž v určitých časových cyklech. Zde je pro začátek nutno zmínit fakt, že pro takový druh analýzy musíme mít k dispozici časovou mřížku začínající na 15 minutách, pěti a minutové grafy nejsou dostatečně „nezávislé“ na to, aby obsahovaly samostatné časové cykly. Další podmínkou je dostatek sledovaných období. Cykly jako takové jsou časově náročnější datové procesy, nelze jednoduše z jednoho dna na následující vrchol nebo naopak aplikovat Fibo časové zóny a očekávat, že trh bude tyto následovat po delší dobu. Základní časový úsek 0 – 100% můžeme hledat na dvou po sobě následujících lokálních dnech, vrcholech nebo metodou dno-vrchol / vrchol-dno. Kombinací jednotlivých technik pak nalezneme již známá shluková teritoria, v tomto případě však na časové a ne cenové ose. Hledání časových shluků pouze podtrhuje důležitost určitých nalezených časových okamžiků. Jak již bylo řečeno, tuto Fibo techniku je vhodné používat na časově agregovanějších grafech, společně s tímto ovšem musíme brát v potaz fakt, že pojem „okamžik“ pak může nabývat hodinové až denní či týdenní délky.

Jako první vhodný ilustrativní příklad poukazuji na 4 hodinový graf EURUSD (graf č. 29), na kterém jsem vymezil základní časový cyklus mezi body 1 (10.1.11) a 2 (2.2.11). Každý časový cyklus je rozdělen na známé Fibo úrovně 38,2%, 50% a 61,8%, další cykly jsou jednoduše násobky těchto poměrových čísel. Z grafu vidíme, že časové cykly se neopakují přesně po 100%, ale cena vytváří časové vlny v různých frekvencích. V podstatě není předem určitelné, která ze zón bude nejdůležitější při cenových zvratech, je ale dobré mít tyto časově důležité momenty na paměti kupříkladu v souvislosti se zveřejňováním nových makro dat nebo jinými důležitými událostmi.

Graf č. 29: EURUSD, H4, časové zóny

eur time zones, h4

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

Graf v tomto prvním příkladu je graficky velmi agregovaný z důvodu počtu opakování základního cyklu. Zásadní momenty trhu z časového hlediska jsou zvýrazněny elipsami. Aplikace tohoto nástroje na jakýkoliv graf obecně není snadná, protože trh vytváří dvojitá, někdy trojitá dna, stejně tak vrcholy, dále vytváří cenové swingy, které nás svádí k aplikaci celého nebo dílčího cyklu a rovněž cykly jako takové nemusí být na každou svíčku přesné. Obecně počítáme s odchylkou +/- 3 svíčky, cílová hodnota by se neměla nacházet dále od tohoto pásma. Na 15 minutovém grafu se jedná o odchylku až 45 minut, na 4 hodinovém grafu se nám tři svíčky vytvoří až po 12 hodinách! Reálnost konceptu časových cyklů rovněž potvrzuje fakt, že ve světě jsou zaběhlé určité obchodovací hodiny, ve kterých se zveřejňují důležitá makro data, rovněž pak všechna finanční centra začínají a končí své obchodní dny v přesně stanovený čas, tato fakta dohromady nám umožní vidět v cenovém vývoji jisté pravidelně se opakující cenové vlny i z hlediska času.

V následujícím příkladu desagregujeme vývoj EURUSD na hodinovou mřížku (graf č. 30), kde jsme identifikovali mezi body 1 (11.3.11 11:00) a 2 (22.3.11 12:00) lokálně rostoucí trend, který jsme jako trend označili nejen na cenové, ale i na časové ose. Na obrázku vidíme, jak cena v mnoha případech násobků původního časového cyklu následovala tyto zóny. Nelze hned na začátku označit některé zóny za více či méně důležité, ale obecně klademe vysoký důraz na celé násobky cyklu a jeho poloviční násobky. Jak je vidět z grafu, body 3 (TIME 200) a 4 (TIME 300) jsou zásadní pro budoucí vývoj ceny. Jsou to zmíněné celé násobky původního cyklu. Oba body leží +/- 2 svíčky okolo 14:00 hod, což je moment, kdy z měnového hlediska začíná obchodovat New York, takže na trhu je příval nové likvidity. Konkrétně na tomto příkladu (EURUSD, H1) je časové „cyklování“ natolik přesně odpovídající zakreslenému základnímu cyklu, že v podstatě není třeba vytvářet další komplementární cykly pro identifikaci shlukových zón.

Graf č. 30: EURUSD, H1, časové zóny

eur time zones, h1

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

   Následující obrázek zobrazuje rostoucí trend na GBPUSD měnovém páru v hodinovém měřítku (graf č. 31). Základní časový cyklus jsme vymezili mezi body 1 (28.3.11 10:00) a 2 (31.3.11 9:00). Z grafu lze jasně označit za zásadní moment Fibo úroveň TIME 200 (5.4.11 9:00), tedy dvojnásobek základního cyklu, kdy trend velmi rychle tendoval nahoru. Další znatelnou změnou na trhu potvrdila zóna TIME 300 z 8.4.11 8:00, kdy celkový trend dosáhl dočasného vrcholu. Další důležité předělové úrovně jsou zvýrazněny elipsami.

Graf č. 31: GBPUSD, H1, časové zóny

gbp time zones, h1

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

   Nyní se budeme soustředit na hledání shluků (clusters, clonfluence zones) různých časových cyklů. Zaměřili jsme se opět na GBPUSD na hodinové mřížce (graf č. 32). Zde se nacházíme mírně za bodem 3 (31.3.11 9:00) a snažíme se predikovat do budoucna. K dispozici máme klesající trend z bodu 1 (22.3.11 11:00) do bodu 2 (28.3.11 11:00). V tomto případě jsem přistoupil k vytvoření určitého trojúhelníku z časových cyklů. První Fibo cyklus v režimu vrchol-dno (modrý) je mezi body 1 a 2, druhý, dno-vrchol, z 2 do bodu 3 (červený) a poslední cyklus, vrchol-vrchol, z 1 do 3 (žlutý). Díváme-li se do budoucna, vidíme poměrně věrné respektování a cenové zlomy v oblastech jednotlivých cyklů, avšak zde hledáme časové shluky. Dva zásadní jsou 5.4.11 okolo 9:00 (bod 4) a 11.4.11 v 10:00 (bod 5).

Graf č. 32: GBPUSD, H1, časové zóny

gbp time zones clusters, h1

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

V těchto bodech se nacházely určité násobky všech třech cyklů, bylo tedy na místě věnovat jim zvýšenou pozornost oproti ostatním. Elipsy mezi body 3-4 a 4-5 označují další dílčí shluky a v neposlední řadě můžeme pozorovat jednotlivé úrovňové časové předěly. V případě vyhledávání časových shluků je dobré nejdůležitější zóny zobrazit na grafu samostatnými vertikálními čarami a poté časové cykly smazat, aby nepůsobily matoucím dojmem v kombinaci s ostatními analytickými nástroji. Rovněž bychom měli dodržovat pravidlo stejného bodu navazování jednotlivých cyklů. Kupříkladu končí-li jeden a začíná druhý cyklus v minimu bodu 2, měly by oba tyto cykly procházet stejným bodem na grafu (z časového hlediska).