Fibonacci & Stochastic & RSI

3.2 Doplnění Fibonacciho metody oscilátory technické analýzy

Až doposud jsme se zabývali známými Fibo prostředky pro detekci důležitých cenových a časových bodů v cenovém vývoji. Dovoluji si říct, že tento analytický prostředek je s to poskytnout obchodníkovi informace dostatečně vhodné pro exekuci reálných obchodů, nicméně existují další metody zpřesnění rozhodovacích procesů a jedním z nich je využití „klasické“ technické analýzy v podobě oscilátorů (v živém obchodování samozřejmě se stejnou důležitostí provádíme fundamentální analýzu). V následujícím textu budu presentovat dva z nich – Stochastický oscilátor (STOCH) a Index relativní síly (RSI). Jedná se o oscilátory se standardizovaným pásmem oscilace – tedy takové, „u kterých je vykreslování kromě středové linie i pásmo, v němž se uvedené indikátory většinou pohybují“[1].

Již bylo zmíněno, že používání oscilátorů nesprávným způsobem může obchodníkovi způsobit značné ztráty. Největší mystifikace těchto pomůcek spočívá v jejich špatném parametrickém nastavení. Je totiž fakt, že téměř jakákoliv kombinace nastavení dílčích parametrů oscilátoru ve finále může poskytnout v určitých případech kvalitní podklad pro otevření / uzavření obchodní pozice, ale jinak působí pouze matoucím dojmem. Cílem této dílčí části studie není kompletní vysvětlení chování a nastavování oscilátorů, ale nastínění možnosti kombinace jejich užití s Fibonacciho metodou. Omezím se proto na irelevantně detailní nastavování těchto prostředků technické analýzy. Osobně preferuji takové nastavení jednotlivých parametrů, které umožňuje oscilátoru projevit se typicky v jeho extrémních hodnotách. Nyní představím užívané dva oscilátory.

 

Stochastický oscilátor[2] (STOCH). Byl vyvinut Dr. Georgem C.Lanem a patří mezi nejstarší pomůcky technické analýzy vůbec. Základní premisou oscilátoru je fakt, že to, jak ceny stoupají v rostoucím trendu, zavírací cena každé svíčky se bude přibližovat k maximu této svíčky tím, jak „býci“ zvyšují své nabídky, zatímco v klesajícím trendu zavírací cena bude často blízko minima svíčky s tím, jak „medvědi“ každou nabídku snižují. Oscilátor je tvořen dvěma křivkami. První z nich je %K, kde

následující dva řádky jsou zlomek

%K = 100 x zavírací cena na konci n té periody – minimum n té periody

                          Maximum n té periody – minimum n té periody

 

Druhá křivka – %D – je klouzavý průměr křivky %K.

Typickým nastavením n period je číslo 14, avšak toto je věcí vkusu každého obchodníka. Dle mého názoru 14 period/svíček není mnoho, respektive obecně platí pravidlo čím více period, tím „vyhlazenější“ křivka bude, její vývoj je na oko více kultivovaný. Problémem příliš vyhlazených křivek je však fakt, že nepostihují určité typické chování oscilátorů v extrémních pozicích před otočením trendu, proto doporučuji zvolit kompromis. Je vhodné vyzkoušet si nastavení %K, %D a zpomalení (slowing) dle vkusu každého obchodníka. Rozhodně doporučuji vyšší hodnoty %D – alespoň 5 – 10, protože při nízkých hodnotách %D (např. 3) se obě křivky téměř kopírují. Ve svých analýzách také testuji různé parametrické nastavení. Pro ilustraci v této studii volím STOCH v režimu 40 %K, 20 %D a zpomalení na hodnotě 3. Oscilátor se pohybuje v rozmezí 0 – 100, přičemž hodnoty nad 80 obecně považujeme za „překoupené“ a hodnoty pod 20 za „přeprodané“, nicméně toto tvrzení rozhodně neznamená, že octne-li se hodnota STOCH za hranicemi těchto alarmujících úrovní, budeme exekuovat obchod. Je to pouze známka určité extrémní oscilační pozice, na kterou si musíme dát pozor. Na příkladech bude ukázáno, jak se oscilátor chová při extrémních hodnotách a jak tento fakt můžeme zkombinovat s Fibonacciho metodou jako spouštěče obchodních pozic (konvergenční a divergenční chování oscilátoru).

Index relativní síly[3] (RSI – Relative Strength Index). Uveden J.Wellsem Wilderem koncem 70.let minulého století. Název indikátoru může být zavádějící, protože jako takový nezohledňuje výkonnost bazického aktiva ve vztahu k jinému aktivu nebo trhu, zabývá se pouze výkonností sebe sama v minulosti[4]. Stejně jako STOCH porovnává sílu měnového páru vůči jeho historickému vývoji. Jeho základní výpočet je tento:

následující dva řádky jsou zlomek

RSI = 100 – 100/1 + součet zavíracích cen rostoucích svíček / celá perioda n

                                   Součet zavíracích cen klesajících svíček / celá perioda n

 

Typické nastavení n period je 14, nicméně i zde doporučuji nastavit vyšší hodnotu pro lepší průběh výsledné křivky. Hodnota 14 nabízí velmi roztěkanou křivku s chaotickým průběhem. Optimálním číslem je 20. RSI rovněž osciluje mezi hranicemi 0 – 100, přičemž hodnoty nad 70 považujeme za překoupené a hodnoty pod 30 za přeprodané. Ovšem i zde platí upozornění, že pozice křivky za hranicemi „oficiálních“ extrémů v žádném případě neznamená přímý pokyn k obchodu.

Podstata RSI je měření vnitřní síly měnového páru srovnáním počtu svíček, kdy je pár nahoře s počtem svíček, ve kterých pár klesá za nastavených n period. I v případě tohoto oscilátoru se budeme soustředit především na konvergenční a divergenční chování.

 

Nyní přistoupíme k praktické ukázce komunikace oscilačních technických pomůcek s Fibonacciho analýzou. Budeme se v podstatě zabývat třemi základními momenty, které cena bude vytvářet. Prvním z nich je extrémní překoupenost měnového páru, která se vyskytuje v silných rostoucích trendech. Cena rychlým tempem roste vzhůru a my se soustředíme na dosažení / proražení důležitých Fibo úrovní ve srovnání s chováním oscilátorů a stejným způsobem sledujeme klesající trend – tedy přeprodanost měnového páru. Určitým mezistupněm je hranice 50 u obou sledovaných oscilátorů, což je důležitý psychologický předěl mezi rostoucím a klesajícím trendem. V příkladech vidíme v oscilačním okně tři důležité úrovně pro oba oscilátory – hranice překoupenosti, přeprodanosti a 50. Ačkoliv je přeprodanost a překoupenost u obou oscilátorů o 10 jednotek odlišná, graficky jsem nastavil jejich minima a maxima tak, aby se hranice extrémních hodnot v grafu shodovaly. Je tak dosaženo vyšší přehlednosti.

Na následujícím obrázku (graf č. 39) se soustředíme na extrémní pozici rostoucího trendu EURUSD na hodinové mřížce. Tento trend byl zahájen počátkem března 2011, kdy Evropská centrální banka oznámila možnost zvyšování základní úrokové sazby, což se v dubnu potvrdilo. Trh na tento popud reagoval razantním posílením Eura. Ovšem, žádný trend netrvá věčně a je proto dobré sledovat jeho průběh nejen na cenové ose, ale rovněž z pohledu oscilátorů. Berme jako fakt, že na grafu níže jsou správně zakresleny prvky úhlové Fibo analýzy. Pro čtenáře by bylo absolutně nepřehledné, kdyby byla tabulka ještě více graficky komprimována, postihl jsem proto pouze dobu, kdy trend dosahoval svého lokálního maxima. Na obrázku je jako celek vidět pouze Fibo oblouk bílé přerušované barvy, který byl zakreslen ze dna bodu 1 (12.4.11 5:00) do maxima bodu 2 (13.4.11 12:00). Funkce tohoto oblouku je postihnout chování ukončovaného trendu. Na obrázku vidíme, že trend bral tyto bílé obloukové míry jako určité zpřesnění a odrazový můstek směrem dolů. Ve stejném kontextu je grafem veden žlutý oblouk, jehož opěrné body však byly zakresleny v začátku trendu a proto nemohou být zde. Posledním Fibo nástrojem jsou dva FANy, jejichž extrémy se opět nachází v minulosti (modré barvy).

Při zběžném pohledu vidíme, že makro měřítkem pro trend jsou žluté oblouky, používá je jako závazné cenové kanály v korektivním chování (směrem dolů). Pro zpřesnění jsme použili bílé přerušované oblouky, které v trendově vyhrocené části grafu téměř kopírují žluté. FANy zde na pohled působí jako určité brzdné jezy při pádu ceny dolů (zejména hranice 78,6% ve spodním pravém rohu grafu).

Nyní se zaměříme na korelaci Fibonacciho nástrojů a technické analýzy. Z grafu je evidentní, že cena „bojovala“ s hranicemi žlutých a bílých oblouků. Není výjimkou, že trh vypadá vyčerpaně a přitom na konci evidentně prohraného trendu se cena otočí zpět vzhůru a trend nabude ještě větší síly, než doposud. Abychom minimalizovali toto riziko, je vhodné zkombinovat Fibonacciho nástroje s některými dalšími pomůckami – STOCH, RSI. Zaměřil jsem se na tyto dva oscilátory, protože obchodníkovi poskytují velmi důležité informace v momentech extrémních hodnot trendů. Jsou hojně využívané a při správném parametrickém nastavení poskytují velmi cenné informace o ceně. Zde se tedy soustředíme na konec rostoucího trendu. RSI je v indikátorovém okně zakreslen zelenou křivkou, zatímco STOCH %K bílou a %D červenou křivkou.

Vlastnost těchto dvou oscilátorů, která byla prozatím pouze zmíněna, ale ne popsána, je schopnost zobrazovat tržní konvergence a divergence. Zde se vyskytuje druhá z těchto vlastností. Její princip spočívá v tom, že cena vytváří nové vrcholy, zatímco oscilátor se začne chovat opačným směrem. Tento efekt vytváří jak STOCH, tak RSI, i když v odlišném průběhu.

Nyní se soustředíme na cenové pozice z hlediska Fibo úrovní a reakcí oscilátorů na tyto body. Začneme u bodu A. Tento bod je velmi důležitý z pozice oscilátorového okna, protože zde oba – STOCH i RSI vytvořily své finální vrcholy (první vertikální červená čára), přičemž cena prorazila 200% hranici žlutého oblouku. Nesmíme zapomenout na to, že již tento fakt je velmi důležitý a musíme ho brát v potaz, protože podle Fibonacciho metody mají silné trendy tendenci dosahovat hranice celých násobků původního vyměřovacího základu Fibo sekvence (nehledě na to, jedná-li se o úhlovou, cenovou nebo časovou analýzu). Jak vidíme dále, cena skutečně korigovala do dna v bodě 1, ovšem bývá velmi běžným úkazem, že při ukončování nebo důležitém pozastavení trendů cena v extrémních hodnotách značně osciluje (v případě EURUSD cca +/- 150 bodů). Boj ceny o udržení pozice se projeví jejím nárůstem do bodu B a zde se rýsuje první divergenční efekt obou oscilátorů. Jejich pozice je hodnotově již níže, než v bodě A, přitom cena vytvořila nové maximum. Stejným způsobem pokračujeme k další vertikální čáře u bodu C. Cena zde opět mírně stoupla, avšak oscilátory oba zareagovaly poklesem oproti předchozímu vrcholu.

Zde v tomto momentu bych rád zdůraznil jisté odlišnosti STOCH od RSI. Jejich výpočtový vzorec je jiný a z tohoto faktu vyplývá i jejich finální podoba. STOCH je obecně více těkavý oscilátor, který přesněji kopíruje cenové swingy ve vyhrocených situacích, kdežto RSI je spíše konzervativní oscilátor s kultivovanějším průběhem (jak je vidět z obrázku), ale oba vytváří konvergenční a divergenční formace.

Po celou dobu, kdy sledujeme tento lokální boj býků a medvědů se soustředíme na kritické hranice obou – žlutých a bílých oblouků. Finálně v bodě E býci vzdali své pozice a kurz začíná padat (i když jen dočasně, přesto razantně). Z cenového hlediska vidíme cenové swingování od bodu B do bodu E jako velmi nerozhodný boj nákupů a prodejů, avšak, podíváme-li se do oscilátorového okna, všechny křivky směřují dolů. Finální proražení hranice 50 u zeleného RSI a protnutí červeného %D a bílého %K indikuje rozhodnutí k poklesu. Žlutá trendová čára v oscilátorovém oknu zobrazuje směr všech křivek v absolutně vyhlazeném podání.

Zde bych se rád pozastavil nad obecnými pravidly divergenčního i konvergenčního chování obou oscilátorů. Jedná se o počet lokálních maxim nebo minim před finálním obratem trendu. Bývá velmi častým úkazem, nikoliv však dogmatem, že jak STOCH, tak RSI po dosažení absolutního maximavytvoří další 3 – 4 vrcholy a poté se trend otočí (reciprocitně dna v klesajícím trendu), přičemž každý tento vrchol je nižší, než ten předcházející – toto je podstata multiplikované oscilační divergence, kterou trhy často následují. Mohli bychom tento úkaz přirovnat k míči, který pustíme z výšky na zem. Míč se bude od země samovolně odrážet ve výškově klesající posloupnosti až se úplně zastaví.

V našem prvním příkladě se jedná o vrcholy B – E. Samozřejmě toto pravidlo může být v extrémních případech úplně ignorováno, dojde-li z fundamentálního hlediska k neočekávané změně podmínek (kupříkladu na trhu ropy cena skokově vyskočí po oznámení útoku na africké rafinerie atd.).

Důležité je rovněž podotknout fakt, že ačkoliv oscilátory vytvoří své typické formace a otočí opačným směrem, neznamená to, že se otočí celý trend. Je to kupříkladu dobrý moment pro opuštění ziskových pozic a důvod ke zvýšené pozornosti, protože minimálně se trend zpomaluje, né-li obrací.

Graf č. 39: EURUSD, H1, STOCH, RSI

eur rsi, stoch, h1

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

 

Následující příklad demonstruje opačný extrém (graf č. 40). Soustředíme se na trh GBPUSD v hodinovém měřítku v srpnu 2010. Britská libra od 6. do 14.8.10 razantně oslabovala. Opět jsem korelaci Fibonacciho metody a oscilátorů ukázal na úhlové analýze, kde jsou výsledky na komprimovaném prostoru tabulky zřetelně vidět.

Aplikoval jsem zde nejdříve cenové makro oblouky (žluté), jejichž opěrné body jsou příliš vzdálené v minulosti, na našem grafu je pro nás důležitá především úroveň 161,8% těchto oblouků. Poté jsem z vrcholu v bodě 1 (6.8.10 16:00) do bodu 2 (10.8.10 16:00) zakreslil bílé přerušované oblouky, které zpřesňují cenové fluktuace na naší výřezové mřížce. Rovněž jsem mezi těmito body vedl základní Fibo sekvenci (zelenou). Řekněme, že se nacházíme 10 svíček za bodem 2 a chceme vyprojektovat potenciální scénář budoucího cenového vývoje. Toto je z pohledu Fibonacciho nástrojů poměrně modelový příklad, protože vidíme, jak cena precizně dosahovala hodnot 138,2, 150 a 161,8% bílých oblouků a rovněž (téměř) dosáhla 161,8% zelené sekvence, přičemž celá plejáda byla korigována 161,8% žlutého oblouku. Jako v prvním příkladu, i zde se soustředíme na extrémní hodnotu oscilátorů a následné reakce. Vidíme, že tímto momentem je dno v bodě 2 – odtud STOCH níže nepostupoval a RSI tvořil vyšší dna, ačkoliv cena postupovala stále níže. Rozhodným momentem cenového sestupu bylo dno u bodu C, kde se kurz potkal s 161,8% bílých oblouků a 161,8% zelené sekvence, avšak oscilátory v danou chvíli již směřovaly opačným směrem. Tento efekt nazýváme oscilační konvergencí. Toto je verze třech následujících oscilačních vln před po/zastavením trendu (v prvním příkladu byly 4). Velmi cennou informací je pro obchodníka v bodě B fakt, že cena dosáhla 150% bílého oblouku a rovněž tak zelené sekvence, ovšem pro setrvání v trendu hovoří obecná tendence ceny lepit se na 161,8% základních Fibo formací a rovněž konvergenční formace, která v tomto bodě dosáhla teprve druhého dna. V daném případě bychom mohli tuto hodinovou mřížku dále desagregovat na 15M horizont a sledovat, jak se cena chová v extrému mezi body B a C a poté finálně na 5M grafu exekuovat závěrečný prodejní příkaz s nastavením výběru zisků mírně (riziko averzní chování) nad úrovní 161,8% bílých oblouků. Jelikož je trend z hodinového hlediska již vyčerpán, nehledě na to, zda-li bude pokračovat dále či nikoliv, očekáváme zde s vysokou pravděpodobností minimálně korektivní chování ve směru long a proto se zde nabízí otevřít čekající pokyn v režimu BUY STOP (aktuální cena je nad cenou, za kterou realizujeme nákupní pozici) v teritoriu 161,8% bílých oblouků s výběrem zisků okolo 138,2% těchto oblouků. Žlutá trendová čára opět demonstruje vyhlazený pohled na obrat oscilátorů směrem nahoru.

Graf č. 40: GBPUSD, H1, STOCH, RSI

gbpusd h1 stoch rsi

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

 

 

Posledním příkladem je trh ropy na 4 hodinové mřížce (graf č. 41). Na tomto příkladu bych rád avizoval situaci, kde se oba oscilátory chovají absolutně odlišně od předešlých příkladů. V případě vysoké oscilace trhu se STOCH i RSI chovají atypicky, i na takový scénář je třeba pamatovat, abychom se nenechali zmást určitým vývojem oscilačních křivek.

Nejprve jsem graf analyzoval z cenového a úhlového hlediska. Tím jsme na graf zakreslili Fibo cenový kanál červenou přerušovanou čarou (s opěrnými body v minimech 25.8.10 a 23.11.10). Ze dna bodu 1 (18.2.11 12:00) do vrcholu bodu 2 (18.4.11 20:00) je zakreslen světle zelený FAN, jehož úrovně (zejména 23,6% a 38,2%) jsou v budoucnu s respektem následovány.

Graf č. 41: OIL, H4, STOCH, RSI

oil, stoch, rsi, h4

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

Následují bílé přerušované oblouky, které vychází z historických dat z 5.2.10 – 3.5.10. Žlutá oblouková sekvence vede z minima v bodě 1 (18.2.11 12:00) do maxima v bodě 5 (24.2.11 8:00). Na grafu je velmi důležitá hranice 138,2% tohoto rozpětí. Oblouky zde vypadají prakticky jako klasická sekvence, protože základna jejich elipsy je velmi dlouhá. Dále jsme vytyčili cenovou vlnu (modrá sekvence) z minima v bodě 3 (16.3.11 4:00) do lokálního maxima v 4 (18.3.11 8:00).

Nyní se zaměříme na chování oscilátorů v jednotlivých důležitých úrovních Fibonacciho nástrojů. Důležitý je zejména sestup ceny z bodu 5 do bodu 3. Zde vidíme, jak STOCH dosáhl svých extrémních hodnot, i když RSI nikoliv. Jistým vodítkem pro pokračování rostoucího trendu v tomto případě je oscilační konvergence, kterou pozorujeme, podíváme-li se na hodnoty oscilátorů okolo bodu 1 a 3. Zatímco v bodě 1 byla cena ropy okolo 100 USD/barel a oscilátory převažovaly v horním pásmu, v bodě 3 byla cena cca 107,50 USD/barel, ale oscilátory ukazovaly přeprodané hodnoty. Vytyčení cenového pásma z bodu 3 do bodu 4 modrým Fibem je důležité, protože se jednalo o zpětný ráz potenciálně začínajícího klesajícího trendu z vrcholu v bodě 5. V takových případech je dobré (je-li cenově dostatečně vydatná) tuto korekci proložit základní sekvencí a sledovat, zda-li se jednalo pouze o zpětný ráz opravdu klesajícího trendu nebo jednalo-li se návrat do původně rostoucího trendu. V tomto případě kombinujeme oscilátory a Fibo v bodě A. v tomto minimu se cena odrazila od hranice 61,8% modrého Fiba a v této chvíli se i oscilátory nacházely na váhavých úrovních okolo hodnoty 50. Cena zde také provokovala spodní hranici jednoho z pásem Fibo kanálu.

V danou chvíli existují dva potenciální rozhodovací procesy. Směrem dolů budeme exekuovat pozici SHORT, protne-li cena znovu hranici 61,8% modrého Fiba v klesajícím směru a zároveň oba oscilátory budou pokračovat k spodním extrémním cenovým zónám. Druhý scénář je LONG pozice pokud se cena otočí zpět v rostoucím směru, otočí se i oscilátory a bílé %K protne jeho vyhlazenou křivku %D zespoda (červená vertikální čára). Osobně zde vidím jako kritické cenové pásmo 100% modrého Fiba a hranici oblouků (bílých přerušovaných) těsně nad touto úrovní. Dohromady tvoří jakousi zónu, která může rozhodnout o budoucím vývoji. Potvrzení této hypotézy se nachází ve váhavosti ceny v bílé elipse okolo bodu B. oscilátory od této doby velmi rychle vytvořily svá maxima ačkoliv cena postupovala stále vzhůru. Zde se již objevuje známý scénář několika vrcholů následujících po tom prvotním a nejvyšším. Bohužel určitá oscilační dysfunkce je zde způsobena šesti hodinovým přerušením v obchodování ropy od 22:00 do 4:00. Technická analýza tento fakt neumí „vyhladit“ a zareaguje skokovým/prahovým efektem.

Maximum v bodě 2 jakožto 138,2% žlutých oblouků a téměř 200% modrého Fiba znamenala oscilačně extrémně překoupenou hodnotu, nicméně lze očekávat její opětovné dosažení, protože podíváme-li se na cenový vývoj v korekci za bodem 2, vidíme další cenovou konvergenci mezi body A a C, tedy cena je na vyšší úrovni v C než v A a přitom oscilátory (zejména STOCH) zamířily do přeprodání. Odrazovým můstkem bylo 100% žlutých oblouků, což je velmi častý úkaz v rostoucích (potažmo klesajících) trendech, kdy cena vysokou rychlostí dosáhne vrcholu/dna, poté razantně koriguje zpětným rázem, ale trend této hodnoty dosáhne časem znovu pro otestování absolutního maxima/minima. Pokud je tato cena lehce opětovně překonána, je toto znak silného trendu a opět, je-li oscilační okno v divergenčním postavení po překonání maxima v bodě 5, můžeme očekávat ukončení trendu.

Pravidlo hledání vztahu mezi Fibonacciho analýzou a oscilačními technickými nástroji tedy říká, že musíme primárně sledovat Fibo úrovně, které cena nejvíce následuje, čímž si vytvoříme jistou ideu trendu a poté se díváme na oscilační chování ceny, které díky divergenčnímu a konvergenčnímu efektu napoví, zda-li poslední dosažená Fibo úroveň mohla být silná resistence/podpora či nikoliv.

 

[1] Investování na kapitálových trzích, Veselá, Jitka, ASPI 2007, str. 454

[2] Technical Analysis of the Currency Market, Boris Schlossberg, John Wiley & Sons, Inc., str. 79 – 80

[3] Technical Analysis of the Currency Market, Boris Schlossberg, John Wiley & Sons, Inc., str. 82

[4] Investování na kapitálových trzích, Veselá, Jitka, ASPI 2007, str. 456