Equalities (rovnoměrnosti)

2.3 Aplikace cenové rovnoměrnosti

Dalším samostatným nástrojem, který nám podá velmi užitečný náhled do blízké budoucnosti vývoji ceny je ve své podstatě triviální. Měnové trhy, které v této studii analyzuji totiž vytváří podobné cykly z hlediska času, ovšem také na cenové ose. Jak je uvedeno v nadpisu sub kapitoly, hovoříme o tvorbě stejných cenových pohybů v různých frekvencích. V českém jazyce jsem dosud neobjevil relevantní výraz pro tuto techniku, budu se proto orientovat na anglický výraz „equality“, který velmi dobře vystihuje problematiku.

Velká výhoda equality je skutečnost, že funguje na všech časových mřížkách, jak bude prezentováno dále. Podstatou tohoto nástroje je rozebrání aktuálního cenového vývoje na jednotlivé vlny z pohledu počtu bodů, které cena urazila v minulosti. Může se stát, že se nám equality na grafu nezobrazí, nicméně je to velmi často se opakující efekt. Jednotlivé cenové celky se mohou drobně lišit +/- 8 bodů (záleží na agregaci časové mřížky), nicméně rámcově poskytují velmi užitečné informace. Aplikace equality na grafu může být velmi užitečná v případě, kdy zjistíme, že trh vytvářel několik po sobě jdoucích stejných vln, ale další v pořadí se tomuto scénáři cenovou délkou vymyká. Je to důvod k pozornosti, protože trh změnil své chování a může otočit trend či korigovat ten dosavadní. Equality také můžeme poměřovat z časového hlediska. Tvoří-li trh rychlé stejně vysoké ceny, je trend silný, avšak zmírní-li se tempo růstu (respektive poklesu) ceny a equality se vytváří procentuálně markantně delší čas, trend může být vyčerpán, popřípadě dochází k dočasnému vybírání zisků před dalším pohybem.

Přejdeme k prvnímu příkladu. Na grafu č. 21 vidíme vývoj EURUSD na 30M mřížce. Od začátku dubna 2011 EUR velmi posilovalo z důvodu zvýšení základní úrokové sazby ECB z 1,00% na 1,25%, což byl investory vysoce očekávaný krok a proto kurz před i po uskutečnění tohoto kroku do sebe zabudoval úrokový diferenciál (1,00%). Z grafu je vidět, že cena postupovala v určitých vlnách.

Graf č. 21: EURUSD, M30, equality

eur equality

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

Zde není v podstatě třeba značení pomocí bodů. Modré obdélníky jsou všechny stejně cenově dlouhé a stejně tak červené. Ve chvíli, kdy píši tuto studii se kurz zastavil na spodní hranici posledního červeného obdélníku. Pokud bude tento proražen směrem dolů, bude to jasný signál, že USD je opět připraven posílit alespoň na úroveň spodní hranice posledního modrého obdélníku. Nákupní signály je tedy proto dobré exekuovat na minimech červených, korektivních obdélníků a prodejní na vrcholu modrých. Zde je však velmi důležité podotknout, že takto ideální scénář graficky stejných formací není běžný, mnohdy můžeme nalézt cenové podobnosti pouze na korektivních vlnách nebo v hlavním trendu. Dalším upozorněním je případné prolomení délky těchto celků. Pokud trend zrychlí ve směru nahoru a my přesto otevřeme krátkou pozici, je vhodné dočasně otevřít ekvivalentní protipozici zaměřenou se ziskem na nejbližší Fí násobky původního rostoucího equality obdélníku (tento krok bude u každého obchodníka jiný vzhledem k odlišnému postavení k riziku) či nastavit zastavení ztrát na 138,2% rostoucího equality obdélníku.

Nyní se podíváme na stejný graf z hlediska základních Fibo sekvencí (graf č. 22). Vpodstatě pouze rozdělíme poslední expanzivní a korektivní obdélník do známých Fibo úrovní 0 – 100% a zkombinujeme tyto s dvěma Fibo FAN nástroji. Začínáme tím, že oba obdélníky (které jsem pro ilustraci nechal rovněž na grafu) proložíme základními Fibo sekvencemi. Zelené Fibo je tedy v cenovém rozsahu mezi body 3 (11.4.11 1:00) a 6 (12.4.11 5:30), tedy v rozsahu červeného korektivního obdélníku. Ačkoliv v době vytváření analýzy bod 6 neznáme, můžeme zelené Fibo projektovat, protože využíváme equality mezi body 2 a 5, tedy cenové rozpětí červeného obdélníku. Žluté Fibo postihuje teritorium mezi body 5 (7.4.11 15:00) a 4 (8.4.11 15:30), modrý obdélník. Tuto sestavu jsem doplnil dvěma Fibo FAN formacemi. První z nich (červená) je vedena z bodu 1 (1.4.11 15:30) do bodu 2 (6.4.11 17:00), druhá (bílá) postihuje rozmezí od bodu 1 do 3 (11.4.11 1:30).

Graf č. 22: EURUSD, M30, equality, FAN, základní sekvence

eur equality, fibo, fans, m30

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

Nyní na tomto grafu můžeme sledovat, jakým způsobem se cena vyvíjela po dosažení vrcholu v bodě 3. Nehledě na ostatní Fibo nástroje, použili jsme kombinaci FAN a equality. Jako korektivní zásah do trendu jsme nejdříve použili cenový rozsah červeného obdélníku a proložili jím základní Fibo sekvenci (zelenou). Žlutá sekvence zde nemůže vést z bodu 5 do bodu 3, tedy až na vrchol trendu, protože pak by nemělo význam aplikovat equality techniku na tomto trhu, žlutá proto musí vést pouze do bodu 4. Po zakreslení všech zmíněných nástrojů se soustředíme na důležité cenové zóny. Nejbližší cenová zóna, která nás zajímá, je shluk zelené a žluté Fibo sekvence. Tato shluková zóna sloužila po určitou dobu jako podpora, tak resistence. Další vidíme na první elipse mezi body 3 a 6. Toto teritorium je zvláště důležité, protože se nám zde vytvořil určitý kanál z dvou FAN formací. Jak bylo řečeno, jsou tvořeny na základě úhlové analýzy a tyto konkrétní FAN formace se v úhlově příliš neliší, ale zakreslit je obě do grafu je vhodné i tak, protože takto vytvoříme určité kanály, ve kterých se cena pozastavuje a krátkodobě osciluje. Děje se tak z toho důvodu, že pro tento typ analýzy obchodníci považují oba vrcholy 2 a 3 za důležité milníky, kterými by FAN měl vést. Vraťme se k první elipse. Je přímo protkána zásadními cenovými předěly. Jednak zmíněný FAN kanál, dále první cenový Fibo shluk a další úrovně zeleného Fiba. Při detailním pohledu vidíme v pravé horní části elipsy dokonalou cenovou shodu Fibo shluku a bílého FANu – cena se tohoto bodu dotkla a poté zpět korigovala směrem dolů. Po protnutí spodního pásma prvního FAN kanálu trh zamířil k bodu 6, kde končí základní rozsah zeleného Fiba a leží druhý FAN kanál. Z obrázku je zřetelně vidět, jak cena respektovala oba tyto projektované cíle a poté zpět odrazila nahoru. Pokud by se tak nestalo a trh by se zachoval stejně jako v první elipse, byl by tento silný argument pro narušení obecného rostoucího trendu a důvod exekuovat prodej EUR (respektive SHORT EURUSD).

Zde na tomto příkladu vidíme, jak jednoduchá grafická analýza využívající Fibonacciho číselných zásad nám poslouží jako naprosto spolehlivý predikční nástroj na budoucí vývoj trhu. Další velká výhoda těchto nástrojů spočívá v tom, že nejsme mateni technickými oscilátory, které jsou často využívány společně s Fibo technikami (bude vysvětleno a ukázáno v dalším textu). Problém technických oscilátorů jako např. Index relativní síly (RSI – Relative Strength Index) nebo Stochastického oscilátoru (STOCH – Stochastic Oscilator) spočívá v jejich správném nastavení. Mnoho parametrů znamená mnoho kombinací a naprosto odlišných výsledků a tedy i interpretací, tento problém u grafických Fibo nástrojů odpadá a proto můžeme takto obchodovat v relativně větším „klidu“.

Další příklad equality (graf č. 23) vychází z 15 minutové mřížky vývoje EURUSD z 4. a 5.4.11. Jedná se o ilustrativní příklad krátkých fluktuací trhu. Červené obdélníky mají rozsah cca 32 bodů, modré 49 bodů. V tomto případě nemá smysl jednotlivé vlnky rozebírat na Fibo sekvence, je zde optimální využít jednoduchých obdélníků, které prokládáme do vývoje ceny jako určitou cenovou berličku. Tyto formace se objevují převážně na pomalých nebo netrendujících trzích.

Graf č. 23: EURUSD, M15, equality

eur equality, 15m

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

   Jako důkaz funkčnosti equality i na minutovém grafu, přikládám tento poslední příklad (graf č. 24), který by byl užitečný především pro scalpera (scalper dělá velmi krátké obchody, které zavírá jen několik bodů po překonání tržního spreadu). Na obrázku jsou zakresleny i některé Fibo sekvence, kterými se aktuálně trh řídil. Pointou zde však je ukázat čtenáři equality v cenových pohybech. Jednotlivé obdélníky mají výšku cca 11-12 bodů.

Graf č. 24: EURUSD, M1, equality

eur equality, 1M

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

   Jak bylo ukázáno, equality může být velmi silným nástrojem v obchodování z hlediska Fibonacciho analýzy. Nutno dodat, že platí pravidlo časové agregace ve vytváření sekvencí skrze equality zóny. Jinými slovy, nachází-li se equality na mřížce 15M a vyšší a je-li equality zóna vysoká nejméně cca 100 bodů, má smysl touto proložit základní Fibo sekvenci a hledat její násobky v budoucím vývoji ceny. Není však užitečné aplikovat takový nástroj na časově příliš desagregovaném horizontu, kde trh osciluje na hodnotách, které nelze udržet v určitých mezích Fibonacciho čísel.